නව පැමිණීම්

අපේ කර්මාන්ත ශාලාව පිහිටා තිබෙන්නේ නන්හයි දිස්ත්‍රික්කයේ, ෆොෂාන් නගරය, එය චීනයේ විශාලතම ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදන පදනමයි. ඔහු ස්ථාපිත කර ඇත 2003, මේ වන තෙක් කුඩා කර්මාන්ත ශාලාවක් සමඟ යාචනා කරන්න 300 ජනතාව මෙහි වැඩ කරති 20 පර්යේෂණ හා සංවර්ධන සේවකයින්.

පුවත් පත්‍රිකාව

නවතම යාවත්කාලීන කිරීම් සහ දීමනා ලබා ගන්න ...

අපිව අනුගමනය කරන්න

දැන් විමසන්න