Nhà máy của chúng tôi nằm ở quận Nam Hải, Thành phố Phật Sơn, đó là cơ sở sản xuất nhôm lớn nhất ở Trung Quốc. Ông được thành lập năm 2003, begain với một nhà máy nhỏ cho đến bây giờ chúng tôi có 300 người làm việc ở đây và 20 người lao động R & D.

Bản tin

Nhận các bản cập nhật và cung cấp mới nhất ...

Theo chúng tôi

YÊU CẦU VỚI DOANH NGHIỆP